Daj piątaka na dzieciaka: bieg główny

REGULAMIN BIEGU

Osoby niepełnoletnie biegną za zgodą rodzica/opiekuna. 
(podpisaną zgodę prześlij elektronicznie) 

ZGODA DO POBRANIA

Zapisy na Bieg Główny
Click or drag a file to this area to upload.
Należy wypełnić w przypadku zgłoszenia uczestnika niepełnoletniego, jeżeli jesteś uczestnikiem pełnoletnim wpisz "nie dotyczy".
Ulica i numer domu
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i/lub mojego dziecka, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora biegu „Daj piątaka na dzieciaka” tj. Fundację Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z siedzibą przy ul. Żabiej 10/12 w Łodzi (kod pocztowy 91-457) , w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)” oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku, publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach, emisję w przekazach telewizyjnych i radiowych, udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji biegu „Daj piątaka na dzieciaka”, w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o biegu „Daj piątaka na dzieciaka”.

Wpłata startowa – 10 zł

Jeśli możecie, wspomóżcie naszą Fundację wyższym datkiem.
Zebrane pieniądze przeznaczymy na rehabilitację podopiecznych Kolorowego Ośrodka oraz na zakup preparatów do dezynfekcji.

nr rachunku: 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao)
tytuł wpłaty: Wpłata Daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko

ZAPISY TRWAJĄ DO: 09.06.2020