Regulamin

Regulamin Wirtualnego Biegu Charytatywnego
„DAJ PIĄTAKA NA DZIECIAKA” – BIEG GŁÓWNY

I CELE IMPREZY

 1. Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami
  w zakresie terapii i edukacji dzieci, a zwłaszcza na zapewnienie bezpieczeństwa podczas pandemii.
 2. Podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienność osób z niepełnosprawnością.
 3. Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Termin Biegu: od 11.06.2020r. godz. 00.01 do 14.06.2020r. godz. 23:59
 2. Miejsce/trasa: dowolna miejsce/trasa na terenie Polski
 3. Dystans: 5km

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgłoszenie udziału oraz dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości 10 zł.
 2. Uczestnikiem Biegu może zostać każda osoba, która do dnia 9 czerwca 2020 r. ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w Biegu jest wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie www.dajpiataka.com.pl oraz w przypadku zawodników 12-18 lat – wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz podaniem jego nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników podczas biegu. Uczestnik świadomie i zgodnie z prawdą deklaruje swój udział w Biegu oraz w pełni ponosi odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie. Za zdrowie i życie osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za jej zdrowie i życie ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu Biegu Wirtualnego.

V  ZASADY BIEGU

 1. Bieg ma charakter: wirtualny, rekreacyjny i charytatywny. Bieg nie jest wydarzeniem masowym.
 2. Nie zakłada się pomiaru i limitu czasu, a także pomiaru trasy przez Organizatora. Każdy uczestnik samodzielnie wyznacza trasę i dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do pokonania 5 kilometrów. Dystans musi być przebyty w całości, w jednym terminie. Nie dopuszcza się pokonania dystansu dzieląc go na różne terminy i mniejsze odcinki.
 4. Udział w Biegu będzie możliwy jedynie w dniach od 11.06.2020r. do 14.06.2020r. Oznacza to, że dystans można przebiec/przejść o dowolnej porze dnia w podanym przedziale czasowym.
 5. Organizator dopuszcza do udziału w Biegu takie aktywności sportowe jak: bieg, marszobieg, marsz, ćwiczenie na bieżni, nordic walking.
 6. Po ukończeniu Biegu uczestnicy zobowiązani są do przesłania potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu w postaci przesłania screenów z aplikacji lub zdjęć zegarka zawierających: dystans, datę i czas pokonanej trasy.
 7. Potwierdzenie uczestnictwa w Biegu należy przesłać najpóźniej do 16 czerwca 2020r. na adres mailowy Organizatora: b.kaminska@kolorowyswiat.org lub w wiadomości prywatnej na Facebooku „Daj piątaka na dzieciaka” https://www.facebook.com/dajpiatakanadzieciaka/, wpisując w tytule/treści wiadomości: wirtualny bieg + nr startowy, imię, nazwisko, np. wirtualny bieg #111 Jan Kowalski.
 8. Brak przesłanego potwierdzenia udziału w Biegu wiąże się z nieotrzymaniem medalu i certyfikatu przez uczestnika.

VI Zgłoszenia i wpłata startowa

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dajpiataka.com.pl do dnia 9 czerwca 2020 roku.
 2. W zgłoszeniu należy wypełnić: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do wysłania medalu oraz certyfikatu uczestnikowi. W przypadku podania niekompletnych danych, medal wraz z certyfikatem nie zostaną wysłane.
 4. Wpłata startowa wynosi 10 zł i powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko. Wpłata i zgłoszenie uczestnictwa do dnia 9 czerwca 2020 roku gwarantuje zamieszczenie danych uczestnika na liście startowej i udział w Biegu.
 5. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 6. Nie dopuszcza się możliwości rezygnacji z udziału w Biegu, zwrotu wpłaty oraz przepisania uczestnictwa, medalu i numeru startowego na innego uczestnika.

VII Medale, certyfikaty, numery startowe, lista startowa

 1. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat uczestnictwa w Biegu.
 2. Warunkami otrzymania medalu oraz certyfikatu są: dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie wpłaty 10 zł najpóźniej do 9 czerwca 2020 roku oraz przesłanie potwierdzenia udziału w Biegu do 16 czerwca 2020 roku.
 3. Organizator zobowiązuje się przesłać medal wraz z certyfikatem drogą pocztową do 30 lipca 2020 roku, na adres pocztowy podany przez uczestnika w formularzu.
 4. Uczestnicy Biegu będą mogli pobrać numer startowy na stronie www.dajpiataka.com.pl, po ogłoszeniu ostatecznej listy startowej.
 5. Numer startowy ma charakter pamiątki, nie jest obowiązkowy do uczestnictwa w Biegu.
 6. Ze względu na wirtualny charakter wydarzenia Organizator nie przewiduje nagród głównych.
 7. Po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa w Biegu, Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób uczestniczących w biegu na stronie internetowej www.dajpiataka.com.pl najpóźniej do 18.06.2020 roku.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników Biegu w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem Biegu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu.
 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin Wirtualnego Biegu Bieg Mały Cwaniak

I CELE IMPREZY

 1. Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami
  w zakresie terapii i edukacji dzieci, a zwłaszcza na zapewnienie bezpieczeństwa podczas pandemii.
 2. Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 3. Uwrażliwienie na problemy i potrzeby dzieci z niepełnosprawnością.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Termin Biegu: od 11.06.2020r. godz. 00.01 do 14.06.2020r. godz. 23:59
 2. Miejsce/trasa: dowolna miejsce/trasa na terenie Polski
 3. Dystans: 500m

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgłoszenie udziału oraz dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości 10 zł. Zgłoszenie i opłatę za udział dziecka dokonuje rodzic lub opiekun prawny.
 2. Uczestnikami Biegu mogą zostać dzieci w wieku 5-12 roku życia, będące pod opieką osoby dorosłej. Warunkiem udziału w Biegu jest wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie www.dajpiataka.com.pl przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz podaniem jego nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników podczas biegu. Rodzic/opiekun prawny świadomie i zgodnie z prawdą deklaruje udział swojego dziecka w Biegu oraz w pełni ponosi odpowiedzialność za jego zdrowie i życie.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu Biegu Wirtualnego.

V Zasady Biegu

 1. Bieg ma charakter: wirtualny, rekreacyjny i charytatywny. Bieg nie jest wydarzeniem masowym.
 2. Nie zakłada się pomiaru i limitu czasu, a także pomiaru trasy przez Organizatora. Każdy uczestnik samodzielnie wyznacza trasę i dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do pokonania 500 metrów. Dystans musi być przebyty w całości, w jednym terminie. Nie dopuszcza się pokonania dystansu dzieląc go na różne terminy i mniejsze odcinki.
 4. Udział w Biegu będzie możliwy jedynie w dniach od 11.06.2020r. godz. 00.01 do 14.06.2020r. godz. 23:59. Oznacza to, że dystans można przebiec/przejść o dowolnej porze dnia w podanym przedziale czasowym pod opieką osoby dorosłej.
 5. Organizator dopuszcza do udziału w Biegu takie aktywności sportowe jak: bieg, marszobieg, marsz, ćwiczenie na bieżni, nordic walking.
 6. Po ukończeniu Biegu, rodzic/opiekun prawny dziecka zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia uczestnictwa w wydarzeniu w postaci przesłania screenów z aplikacji lub zdjęć zegarka zawierających: dystans, datę i czas pokonanej trasy.
 7. Potwierdzenie uczestnictwa dziecka w Biegu należy przesłać najpóźniej do 16 czerwca 2020r. na adres mailowy Organizatora: b.kaminska@kolorowyswiat.org lub w wiadomości prywatnej na Facebooku „Daj piątaka na dzieciaka” https://www.facebook.com/dajpiatakanadzieciaka/, wpisując w tytule/treści wiadomości: wirtualny bieg + nr startowy, imię, nazwisko, np. wirtualny bieg #111 Jan Kowalski.
 8. Brak przesłanego potwierdzenia udziału w Biegu wiąże się z nieotrzymaniem medalu oraz certyfikatu przez Uczestnika.

VI Zgłoszenia i wpłata startowa

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dajpiataka.com.pl do dnia 9 czerwca 2020 roku.
 2. W zgłoszeniu należy wypełnić: imię, nazwisko dziecka oraz imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy i adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do wysłania medalu wraz z certyfikatem uczestnikowi. W przypadku niekompletnych danych, medal i certyfikat nie zostaną wysłane.
 4. Wpłata startowa wynosi 10 zł i powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko. Wpłata i zgłoszenie uczestnictwa do dnia 9 czerwca 2020 roku gwarantuje zamieszczenie danych uczestnika na listę startową i udział w Biegu.
 5. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 6. Nie dopuszcza się możliwości rezygnacji z udziału w Biegu, zwrotu wpłaty oraz przepisania uczestnictwa, medalu i numeru startowego na innego uczestnika.

VII Medale, certyfikaty, numery startowe, lista startowa

 1. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat uczestnictwa.
 2. Warunkiem otrzymania medalu oraz certyfikatu jest dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie wpłaty 10 zł najpóźniej do 9 czerwca 2020 roku oraz przesłanie potwierdzenia udziału w Biegu do 16 czerwca 2020 roku.
 3. Organizator zobowiązuje się przesłać medal wraz z certyfikatem drogą pocztową do 30 lipca 2020 roku, na adres pocztowy podany przez uczestnika w formularzu.
 4. Uczestnicy Biegu będą mogli pobrać numer startowy stronie www.dajpiataka.com.pl, po ogłoszeniu ostatecznej listy startowej.
 5. Numer startowy ma charakter pamiątki, nie jest obowiązkowy do uczestnictwa w Biegu.
 6. Ze względu na wirtualny charakter wydarzenia Organizator nie przewiduje nagród głównych.
 7. Po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa w Biegu, Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób uczestniczących w biegu na stronie internetowej www.dajpiataka.com.pl najpóźniej do 18.06.2020 roku.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników Biegu w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem Biegu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu.
 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin Wirtualnego Biegu Wózki w biegu

I CELE IMPREZY

 1. Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci z niepełnosprawnościami
  w zakresie terapii i edukacji dzieci, a zwłaszcza na zapewnienie bezpieczeństwa podczas pandemii.
 2. Promocja aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością.
 3. Propagowanie równości osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie.
 4. Włączenie osób z niepełnosprawnością w ideę zdrowego stylu życia.
 5. Promowanie idei sportu dostępnego dla wszystkich.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Termin Biegu: od 11.06.2020r. godz. 00.01 do 14.06.2020r. godz. 23:59
 2. Miejsce/trasa: dowolna miejsce/trasa na terenie Polski
 3. Dystans: 500m

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. Uczestnikami Biegu mogą zostać zarówno dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, które do dnia 9 czerwca 2020r. ukończyły 5 lat, jak również osoby pełnoletnie posiadające orzeczenie
  o niepełnosprawności. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w Biegu jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest zgłoszenie udziału oraz dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości 10 zł. Zgłoszenie i opłatę za udział osoby niepełnoletniej dokonuje rodzic lub opiekun prawny. Warunkiem udziału w Biegu jest wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie www.dajpiataka.com.pl w przypadku osób niepełnoletnich przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka oraz wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz podaniem jego nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 1 do regulaminu).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdrowie i życie uczestników. Pełnoletni uczestnicy świadomie i zgodnie z prawdą deklarują swój udział w Biegu i w pełni ponoszą odpowiedzialność za swoje zdrowie i życie. Rodzic/opiekun prawny świadomie i zgodnie z prawdą deklaruje udział swojego dziecka w Biegu oraz w pełni ponosi odpowiedzialność za jego zdrowie i życie.
 4. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu Biegu Wirtualnego.

V Zasady Biegu

 1. Bieg ma charakter: wirtualny, rekreacyjny i charytatywny. Bieg nie jest wydarzeniem masowym.
 2. Nie zakłada się pomiaru i limitu czasu, a także pomiaru trasy przez Organizatora. Każdy uczestnik samodzielnie wyznacza trasę i dokonuje pomiarów za pomocą swoich urządzeń/aplikacji.
 3. Każdy z uczestników zobowiązany jest do pokonania 500 metrów. Dystans musi być przebyty w całości, w jednym terminie. Nie dopuszcza się pokonania dystansu dzieląc go na różne terminy i mniejsze odcinki.
 4. Udział w Biegu będzie możliwy jedynie w dniach od 11.06.2020r. godz. 00.01 do 14.06.2020r. godz. 23:59. Oznacza to, że dystans można pokonać o dowolnej porze dnia w podanym przedziale czasowym. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Biegu tylko pod opieką rodzica/opiekuna prawnego.
 5. Organizator dopuszcza do udziału w Biegu takie aktywności jak: poruszanie się na wózku, bieg, marszobieg, marsz.
 6. Po ukończeniu Biegu uczestnik zobowiązany jest przesłać potwierdzenie uczestnictwa w wydarzeniu w postaci przesłania screenów z aplikacji lub zdjęć zegarka zawierających: dystans, datę i czas pokonanej trasy.
 7. Potwierdzenie uczestnictwa w Biegu należy przesłać najpóźniej do 16 czerwca 2020r. na adres mailowy Organizatora: b.kaminska@kolorowyswiat.org lub w wiadomości prywatnej na Facebooku „Daj piątaka na dzieciaka” https://www.facebook.com/dajpiatakanadzieciaka/, wpisując w tytule/treści wiadomości: wirtualny bieg + nr startowy, imię, nazwisko, np. wirtualny bieg #111 Jan Kowalski.
 8. Brak przesłanego potwierdzenia udziału w Biegu wiąże się z nieotrzymaniem medalu oraz certyfikatu przez Uczestnika.

VI Zgłoszenia i wpłata startowa

 1. Zgłoszenia do Biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.dajpiataka.com.pl do dnia 9 czerwca 2020 roku.
 2. W zgłoszeniu należy wypełnić: imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania. W przypadku osoby nieletniej należy wypełnić: imię, nazwisko dziecka oraz imię, nazwisko, numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy jest niezbędny do wysłania medalu uczestnikowi. W przypadku niekompletnych danych, medal nie zostanie wysłany.
 4. Wpłata startowa wynosi 10 zł i powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko. Wpłata i zgłoszenie uczestnictwa do dnia 9 czerwca 2020 roku gwarantuje zamieszczenie danych uczestnika na listę startową i udział w Biegu.
 5. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 6. Nie dopuszcza się możliwości rezygnacji z udziału w Biegu, zwrotu wpłaty oraz przepisania uczestnictwa, medalu i numeru startowego na innego uczestnika.

VII Medale, certyfikaty, numery startowe, lista startowa

 1. Uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal oraz certyfikat.
 2. Warunkiem otrzymania medalu wraz z certyfikatem jest dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dokonanie wpłaty 10 zł najpóźniej do 9 czerwca 2020 roku oraz przesłanie potwierdzenia udziału w Biegu do 16 czerwca 2020 roku.
 3. Organizator zobowiązuje się przesłać medal drogą pocztową do 30 lipca 2020 roku, na adres pocztowy podany w formularzu przez uczestnika.
 4. Uczestnicy Biegu będą mogli pobrać numer startowy stronie www.dajpiataka.com.pl, po ogłoszeniu ostatecznej listy startowej.
 5. Numer startowy ma charakter pamiątki, nie jest obowiązkowy do uczestnictwa w Biegu.
 6. Ze względu na wirtualny charakter wydarzenia Organizator nie przewiduje nagród głównych.
 7. Po otrzymaniu potwierdzeń uczestnictwa w Biegu, Organizator zobowiązuje się do zamieszczenia listy osób uczestniczących w biegu na stronie internetowej dajpiataka.com.pl najpóźniej do 18.06.2020 roku.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 2. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie.
 3. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników Biegu w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem Biegu.
 5. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem w Biegu.
 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

IX INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi (91-457) przy ul. Żabiej 10/12.
Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: info@kolorowyswiat.org ; zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org

Czyje Dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Dane osobowe uczestników wirtualnego biegu, a w przypadku uczestników małoletnich także dane ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
 ustalenia listy uczestników wirtualnego biegu, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia do wirtualnego biegu zgodnie z regulaminem;
 zorganizowania wirtualnego biegu, umożliwienia uczestnikom wzięcia udziału w wirtualnym biegu oraz obsługi biorących w nim udział uczestników;
 wysłania medali (lub/i certyfikatów) i ich rozliczenia;
 prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie zgłoszenia udziału w wirtualnym biegu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz niezbędność do wykonania umowy w zakresie zorganizowania wirtualnego biegu i umożliwienia wzięcia w nim udziału (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:
 zapewnieniu prawidłowej organizacji wirtualnego biegu, w szczególności poprzez publikowanie list startowych, przekazywanie uczestnikom różną drogą informacji o charakterze organizacyjnym;

 zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z organizacją wirtualnego biegu;
 ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;
 prowadzeniu działań promujących bieg, w szczególności poprzez publikowanie list startowych;
 prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne.
W zakresie wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu przekazujemy Dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy:
 dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową biegu;
Z uwagi na publikowanie przez nas list startowych, zdjęć i filmów zawierających wizerunki uczestników biegu, Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione nieograniczonej liczbie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się z naszymi materiałami promocyjnymi i reklamowymi.
Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Jak długo przechowujemy Dane osobowe?
Dane osobowe przechowujemy przez okres:
 niezbędny do realizacji łączącej nas umowy o zorganizowanie biegu i umożliwienia wzięcia
w nim udziału, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
 niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z organizacją biegu,
a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
 niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
 prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim Dane osobowe przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją, chyba że dotyczy naszych działań promocyjnych.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia.
Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Czy musisz podać swoje Dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencja ich niepodania jest brak możliwości zapisania się do wirtualnego biegu oraz wzięcia w nim udziału. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku jest warunkiem umownym, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość wzięcia udziału w wirtualnym biegu.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Do pobrania:

Regulamin
Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w biegu


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem biegu:

Piotr Hulewicz
p.hulewicz@kolorowyswiat.org
(42) 640 67 09