Regulamin

Regulamin Biegu Charytatywnego „DAJ PIĄTAKA NA DZIECIAKA” – BIEG GŁÓWNY

I CELE IMPREZY

 1. Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie terapii i edukacji dzieci niepełnosprawnych, w tym promocja działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie którego będzie znajdować się start i meta biegu.
 2. Podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienność osób dotkniętych niepełnosprawnością – połączenie biegu dla dorosłych z biegiem dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
 3. Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych. Integracja środowiska biegaczy z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Data: 09 czerwca 2018 roku (sobota)
 2. Start biegu: godzina 17:00
 3. Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
 4. Dystans: 5 km
 5. Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi, posiada atest PZLA

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie udziału, dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości określonej w pkt V ppkt 4 niniejszego Regulaminu  i zarejestrowanie się w Biurze Zawodów.
 2. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 09 czerwca 2018 roku ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w biegu jest: wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie dajpiataka.com.pl (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), wypełnienie i własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w biegu w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2) oraz w przypadku zawodników w wieku 12-18 lat – wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podaniem jego nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 3).
 3. Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz złożyć podpisane oświadczenie o udziale w biegu.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu.
 5. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu Biegu oraz przepisów PZLA.

V  ZGŁOSZENIA I WPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej dajpiataka.com.pl do dnia 06 czerwca 2018 roku lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów.
 2. W przypadku zgłoszeń grup biegowych formularz zgłoszeniowy w imieniu całej grupy wypełnia online przedstawiciel grupy zamieszczając wszystkie wymagane dane uczestników.
 3. Obowiązuje limit uczestników biegu: 600 osób.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
 5. Wpłata, o której mowa w pkt IV ppkt 1 niniejszego Regulaminu wynosi odpowiednio:
Termin zapisu Dla uczestników indywidualnych Dla grup≥ 10 uczestników

do 09.04.2018

39 zł

35 zł

10.04.2018 - 25.05.2018

50 zł

45 zł


26.05.2018 - 06.06.2018

50 zł 
(pakiet startowy
 nie zawiera koszulki)

45 zł
 (pakiet startowy
 nie zawiera koszulki)


09.06.2018

50 zł
 (biegacz otrzymuje
tylko numer startowy) 

50 zł
 (biegacz otrzymuje
 tylko numer startowy) 
 1. W przypadku zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej dajpiataka.com.pl wpłata, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko/nazwa grupy”. Wpłata i zgłoszenie uczestnictwa do dnia 28 maja 2018 gwarantuje otrzymanie koszulki w pakiecie startowym.
 2. Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora.
 3. W przypadku zgłoszenia udziału w dniu biegu, wpłata o której jest mowa powyżej powinna zostać uiszczona podczas rejestracji w Biurze Zawodów.
 4. Uiszczona wpłata nie będzie zwracana.

VI BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Łodzi, w siedzibie Fundacji na ul. Żabiej 10/12.
 2. W Biurze Zawodów będą dostępne pakiety startowe.
 3. Uczestnicy biegu będą mieli możliwość pozostawienia depozytu w Biurze Zawodów.

VII PAKIET STARTOWY

 1. Uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy.
  2. Pakiet startowy obejmuje:
 • numer startowy
 • koszulkę
 1. Odbioru pakietu startowego należy dokonać osobiście w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i złożeniu oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego.
 3. Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek przez osoby zarejestrowane po 25 maja 2018 roku.
 4. Pakiety startowe będą dostępne do odbioru w Biurze Zawodów:
  08.06.2018 w godzinach 14:00 –18:00
  09.06.2018 w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 16.30
 5. W przypadku uczestników, którzy z przyczyn losowych nie pojawią się na biegu w dniu 09.06.2018 pakiety startowe będą dostępne w biurze zawodów w dniach 11, 12 i 13.06.2018 w godz. 8.00 – 16.00

VIII NAGRODY

 1. Pierwsze 50 osób kończących bieg otrzyma pamiątkowe medale.
 2. Pamiątkowe puchary przyznawane będą za 3 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: Mężczyzn i Kobiet.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zasadach wręczania uczestnikom biegu nagród dodatkowych w porozumieniu z partnerami biegu.

IX PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Obowiązuje limit czasowy biegu: 1 godzina.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom biegu wodę na mecie, toalety i opiekę medyczną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 5. Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty transportu związane z dotarciem i powrotem z biegu we własnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
 7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
  z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 8. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie
  z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”, w rozumieniu ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z  2016  r., poz. 922  j. t. ze  zm.), jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z  siedzibą
  w Łodzi, 91-457 Łódź, ul. Żabia 10/12, która zgodnie z art. 31 tej ustawy, przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.
 10. Podanie danych osobowych swoich i/lub swojego dziecka oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie własnego wizerunku i/lub swojego dziecka jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu charytatywnym „Daj piątaka na dzieciaka” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka” także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.
 11. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. w godzinach 18:00 – 18:15) będą one natychmiast rozpatrywane przez Organizatora po wniesieniu wadium w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie zostanie zwrócone i przejdzie na działalność statutową Fundacji Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat.”
 12. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
 14. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
 16. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest mapa z trasą biegu. (załącznik 4)

Regulamin Biegu Towarzyszącego „MAŁY CWANIAK”

I CELE IMPREZY:

 1. Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
 2. Integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi – bieg ”Mały Cwaniak” odbywa się równolegle z biegiem “Wózki w biegu”.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Data: 09 czerwca 2018 roku (sobota)
 2. Start biegu: godzina 16:15
 3. Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
 4. Dystans: 500 m
 5. Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie udziału i zarejestrowanie się w Biurze Zawodów.
 2. Uczestnikiem biegu może zostać każde dziecko w wieku 5-12 lat. Warunkiem udziału w biegu jest obecność rodzica / opiekuna prawnego na starcie biegu oraz złożenie przez niego oświadczenia w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2) i zgody na udział dziecka (załącznik nr 3).
 3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu wraz z rodzicem/opiekunem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Rodzic / opiekun prawny podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport  lub prawo jazdy).
 4. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział dzieci poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu.

V  ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej dajpiataka.com.pl do dnia 06 czerwca 2018 roku  lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów.
 2. Obowiązuje limit uczestników biegu: 80 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
 4. Udział w biegu jest bezpłatny.

VI BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Łodzi, w siedzibie Fundacji na ul. Żabiej 10/12.
 2. W Biurze Zawodów będą dostępne pakiety startowe.
 3. Uczestnicy biegu będą mieli możliwość pozostawienia depozytu w Biurze Zawodów.

VII PAKIET STARTOWY

 1. Uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy.
 2. Pakiet startowy obejmuje:
 • numer startowy
 • informator
 1. Odbioru pakietu startowego dokonuje osobiście rodzic / opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i złożeniu oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego.
 3. Pakiety startowe będą dostępne do odbioru w Biurze Zawodów:
  09.06.2018 w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 15.45

VIII NAGRODY

Wszyscy kończący bieg otrzymają zestawy upominków.

IX PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Obowiązuje limit czasowy biegu: 30 minut.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom biegu wodę, toalety i opiekę medyczną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 5. Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty transportu związane z dotarciem i powrotem z biegu we własnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
 7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Opiekunowie prawni uczestników biegu ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 8. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie
  z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”, w rozumieniu ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z  2016  r., poz. 922  j. t. ze  zm.), jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z  siedzibą
  w Łodzi, 91-457 Łódź, ul. Żabia 10/12, która zgodnie z art. 31 tej ustawy, przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.
 10. Podanie danych osobowych swoich i swojego dziecka oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie własnego wizerunku i swojego dziecka jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu charytatywnym „Daj piątaka na dzieciaka” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka” także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.
 11. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 12. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie komunikatów pisemnych zamieszczonych na stronie dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
 13. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 15. Załącznikiem do Regulaminu jest mapa z trasą biegu (załącznik nr 5).

Regulamin Biegu Towarzyszącego „WÓZKI W BIEGU”

I CEL IMPREZY

 1. Promocja aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych.
 2. Propagowanie równości osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
 3. Włączenie osób z niepełnosprawnością w idee zdrowego stylu życia.
 4. Promowanie idei sportu dostępnego dla wszystkich.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

 1. Data: 09 czerwca 2018 roku (sobota)
 2. Start biegu: godzina 16:00
 3. Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
 4. Dystans: 500 m
 5. Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

 1. Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba niepełnosprawna, zarówno dziecko pod opieką dorosłego, jak i osoba dorosła.
 2. Uczestnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są podpisać oświadczenie o udziale w biegu w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2).
 3. Osoby poniżej 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL (załącznik nr 3) oraz oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2). Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica/prawnego opiekuna lub opiekuna grupy wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w Biurze Zawodów.
 4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Rodzic/opiekun prawny podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
 5. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu.
 6. Wszyscy zawodnicy zobowiązują się akceptować i przestrzegać regulamin biegu.

V  ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej dajpiataka.com.pl do dnia 06 czerwca 2018 roku lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów.
 2. Obowiązuje limit uczestników biegu: 60 osób.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
 4. Udział w biegu jest bezpłatny.

VI BIURO ZAWODÓW

 1. Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Łodzi, w siedzibie Fundacji na ul. Żabiej 10/12.
 2. W Biurze Zawodów będą dostępne pakiety startowe.
 3. Uczestnicy biegu będą mieli możliwość pozostawienia depozytu w Biurze Zawodów.

VII PAKIET STARTOWY

 1. Uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy.
 2. Pakiet startowy obejmuje:
 • numer startowy
 • informator
 1. Odbioru pakietu startowego należy dokonać osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje go osobiście rodzic / opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i złożeniu oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2).
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego.
 3. Pakiety startowe będą dostępne do odbioru w Biurze Zawodów:
  09.06.2018 w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 15.45

VIII NAGRODY

Wszyscy kończący bieg otrzymają zestawy upominków.

IX PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Obowiązuje limit czasowy biegu: 30 minut.
 3. Organizator zapewnia uczestnikom biegu wodę, toalety i opiekę medyczną.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 5. Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie.
 6. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
 7. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy pełnoletni, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 8. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie
  z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 9. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”, w rozumieniu ustawy z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych (Dz. U. z  2016  r., poz. 922  j. t. ze  zm.), jest Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat” z  siedzibą
  w Łodzi, 91-457 Łódź, ul. Żabia 10/12, która zgodnie z art. 31 tej ustawy, przetwarza dane osobowe uczestników w celu organizacji biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.
 10. Podanie danych osobowych swoich i/lub swojego dziecka oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie własnego wizerunku i/lub swojego dziecka jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w biegu charytatywnym „Daj piątaka na dzieciaka” zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka” także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji biegu charytatywnego „Daj piątaka na dzieciaka”.
 11. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 12. Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
 13. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie komunikatów pisemnych zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
 14. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
 15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
 16. Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest mapa z trasą biegu (załącznik nr 5).

Do pobrania:

Regulamin 3 biegów (z załącznikami)
Formularz zgłoszeniowy
Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w biegu


W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem biegu:

Piotr Hulewicz
p.hulewicz@kolorowyswiat.org
(42) 640 67 09