REGULAMIN BIEGU „DAJ PIĄTAKA NA DZIECIAKA” – BIEG GŁÓWNY

I CELE IMPREZY

Uzyskanie wsparcia finansowego dla działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych w zakresie terapii i edukacji dzieci niepełnosprawnych, w tym promocja działalności Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, na terenie którego będzie znajdować się start i meta biegu.
Podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi społeczeństwa na codzienność osób dotkniętych niepełnosprawnością – połączenie biegu dla dorosłych z biegiem dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej. Zachęcanie nieaktywnych dotąd osób do rozpoczęcia i kontynuowania ćwiczeń fizycznych. Integracja środowiska biegaczy z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom „Kolorowy Świat”

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Data: 11 czerwca 2022 roku (sobota)
Start biegu: godzina 17:00
Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
Dystans: 5 km
Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie udziału, dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości określonej w pkt V ppkt 5 niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie się w Biurze Zawodów.
Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, która do dnia 11 czerwca 2022 roku ukończy 12 lat. Warunkiem udziału w biegu jest: wypełnienie formularza online znajdującego się na stronie dajpiataka.com.pl (wzór formularza stanowi załącznik nr 1 do regulaminu), wypełnienie i własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o udziale w biegu w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2) oraz w przypadku zawodników w wieku 12-18 lat – wypełnienie i podpisanie przez rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podaniem jego nr PESEL zgody na udział dziecka (załącznik nr 3).
Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy) oraz złożyć podpisane oświadczenie o udziale w biegu.
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących z wózkami dziecięcymi czy ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu.
Wszyscy uczestnicy zobowiązują się do akceptowania i przestrzegania Regulaminu Biegu.

V ZGŁOSZENIA I WPŁATA STARTOWA

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej dajpiataka.com.pl do dnia 5 czerwca 2022 roku lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów.
W przypadku zgłoszeń grup biegowych formularz zgłoszeniowy w imieniu całej grupy wypełnia online przedstawiciel grupy zamieszczając wszystkie wymagane dane uczestników.
Obowiązuje limit uczestników biegu: 700 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
Wpłata, o której mowa w pkt IV ppkt 1 niniejszego Regulaminu wynosi odpowiednio:
Dla pierwszych 200 osób, które dokonają zgłoszenia do udziału w biegu przez formularz zgłoszeniowy wpłata wynosi 45 PLN
Dla pozostałych osób wpłata wynosi 60 PLN
Osoby, które dokonają zgłoszenia oraz wpłaty startowej do dnia 27.05.2022 otrzymają pełen pakiet startowy zawierający także koszulkę biegową. Osoby, które prześlą zgłoszenie oraz dokonają wpłatę po 28.05.2022 aż do dnia 09.06.2022 otrzymają pakiet startowy nie zawierający koszulki biegowej. Osoby rejestrujące się w dniu biegu (11.06.2022) otrzymają wyłącznie numer startowy.

W przypadku zgłoszeń dokonanych za pośrednictwem strony internetowej dajpiataka.com.pl wpłata, o której mowa powyżej powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko/nazwa grupy”. Wpłata i zgłoszenie uczestnictwa do dnia 27 maja 2022 gwarantuje otrzymanie koszulki w pakiecie startowym.
Za dzień wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto Organizatora.
W przypadku zgłoszenia udziału w dniu biegu, wpłata o której jest mowa powyżej powinna zostać uiszczona podczas rejestracji w Biurze Zawodów.
Uiszczona wpłata nie będzie zwracana.

VI BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Łodzi, w siedzibie Fundacji na ul. Żabiej 10/12.
W Biurze Zawodów będą dostępne pakiety startowe.
Uczestnicy biegu będą mieli możliwość pozostawienia depozytu w Biurze Zawodów.

VII PAKIET STARTOWY

Uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy.
2. Odbioru pakietu startowego należy dokonać osobiście w Biurze Zawodów po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i złożeniu oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego.
Organizator nie gwarantuje otrzymania koszulek przez osoby zarejestrowane po 27 maja 2022 roku.
Pakiety startowe będą dostępne do odbioru w Biurze Zawodów:
10.06.2022 w godzinach 14:00 –18:00
11.06.2022 w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 16.30
W przypadku uczestników, którzy z przyczyn losowych nie pojawią się na biegu w dniu 11.06.2022 pakiety startowe będą dostępne w biurze zawodów w dniach 13, 14 i 15.06.2022 w godz. 8.00 – 16.00

VIII NAGRODY

Wszystkie osoby kończące bieg otrzymają pamiątkowe medale.
Pamiątkowe puchary przyznawane będą za 3 pierwsze miejsca w dwóch kategoriach: Mężczyzn i Kobiet.
Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o zasadach wręczania uczestnikom biegu nagród dodatkowych w porozumieniu z partnerami biegu.

IX PRZEPISY KOŃCOWE

Obowiązuje limit czasowy biegu: 1 godzina.
Organizator zapewnia uczestnikom biegu wodę na mecie, toalety i opiekę medyczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty transportu związane z dotarciem i powrotem z biegu we własnym zakresie.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie.
Pisemne protesty przyjmuje Biuro Zawodów w czasie do 15 minut po zakończeniu biegu (tj. w godzinach 18:00 – 18:15) będą one natychmiast rozpatrywane przez Organizatora po wniesieniu wadium w wysokości 100 zł. W przypadku odrzucenia protestu wadium nie zostanie zwrócone i przejdzie na działalność statutową Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie pisemnych komunikatów zamieszczonych na stronie dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

REGULAMIN BIEGU MAŁY CWANIAK

I CELE IMPREZY:

Popularyzacja biegania jako prostej formy aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.
Integracja dzieci zdrowych z dziećmi niepełnosprawnymi.
II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Data: 11 czerwca 2022 roku (sobota)
Start biegu:
godzina 16:15 w kategorii wiekowej 5-8 lat

godzina 16:30 w kategorii wiekowej 9-12 lat

Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
Dystans: 500 m
Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

Warunkiem uczestnictwa w biegu jest zgłoszenie udziału poprzez formularz na stronie dajpiataka.com.pl dokonanie wpłaty na działalność Kolorowego Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w wysokości określonej w pkt V ppkt 4 niniejszego Regulaminu i zarejestrowanie się w Biurze Zawodów.
Uczestnikiem biegu może zostać każde dziecko w wieku 5-12 lat. Warunkiem udziału w biegu jest obecność rodzica / opiekuna prawnego na starcie biegu oraz złożenie przez niego oświadczenia w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2) i zgody na udział dziecka (załącznik nr 3).
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu wraz z rodzicem/opiekunem muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Rodzic / opiekun prawny podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział dzieci poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu.

V ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej dajpiataka.com.pl do dnia 31 maja 2022 roku lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów.
Obowiązuje limit uczestników biegu: 120 osób w dwóch kategoriach wiekowych (I kategoria wiekowa: 5-8 lat, liczba miejsc: 60 oraz II kategoria wiekowa 9-12, liczba miejsc: 60). Dzieci urodzone w latach 2014-2017 zostaną zakwalifikowane do I kategorii wiekowej, natomiast dzieci urodzone w latach 2010-2013 do II kategorii wiekowej.
Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
Wpłata za udział w biegu wynosi 10 zł i powinna zostać przekazana przelewem w ciągu 3 dni od daty zapisu zawodnika na konto Fundacji 76 1240 5527 1111 0010 6550 6010 (Bank Pekao) tytułem „wpłata daj piątaka na dzieciaka – imię i nazwisko”.

VI BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Łodzi, w siedzibie Fundacji na ul. Żabiej 10/12.
W Biurze Zawodów będą dostępne pakiety startowe.
Uczestnicy biegu będą mieli możliwość pozostawienia depozytu w Biurze Zawodów.

VII PAKIET STARTOWY

Uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy.
Odbioru pakietu startowego dokonuje osobiście rodzic / opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i złożeniu oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego.
Pakiety startowe będą dostępne do odbioru w Biurze Zawodów:
11.06.2022 w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 15.45

VIII NAGRODY

Wszyscy kończący bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz zestaw upominków.
Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc w I i II kategorii wiekowej otrzymają dyplomy.

IX PRZEPISY KOŃCOWE

Obowiązuje limit czasowy biegu: 30 minut.
Organizator zapewnia uczestnikom biegu toalety i opiekę medyczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty transportu związane z dotarciem i powrotem z biegu we własnym zakresie.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Opiekunowie prawni uczestników biegu ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie komunikatów pisemnych zamieszczonych na stronie dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

REGULAMIN BIEGU WÓZKI W BIEGU

I CEL IMPREZY

Promocja aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością.
Propagowanie równości osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.
Włączenie osób z niepełnosprawnością w idee zdrowego stylu życia.
Promowanie idei sportu dostępnego dla wszystkich.

II ORGANIZATOR IMPREZY

Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat

III TERMIN I MIEJSCE BIEGU

Data: 11 czerwca 2022 roku (sobota)
Start biegu: godzina 16:00
Miejsce startu/mety: siedziba Fundacji, ul. Żabia 10/12
Dystans: 500 m
Trasa: prowadzi drogami utwardzonymi

IV WARUNKI UCZESTNICTWA W BIEGU

Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba z niepełnosprawnością, zarówno dziecko pod opieką dorosłego, jak i osoba dorosła.
Uczestnicy powyżej 18 roku życia zobowiązani są podpisać oświadczenie o udziale w biegu w momencie odbioru pakietu (załącznik nr 2).
Osoby poniżej 18 lat zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr PESEL (załącznik nr 3) oraz oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2). Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica/prawnego opiekuna lub opiekuna grupy wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w Biurze Zawodów.
Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Rodzic/opiekun prawny podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy).
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, z kijami Nordic Walking i trekkingowymi oraz biegnących ze zwierzętami. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia zawodnika do biegu w przypadku stwierdzenia okoliczności zagrażających bezpieczeństwu.
Wszyscy zawodnicy zobowiązują się akceptować i przestrzegać regulamin biegu.

V ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej dajpiataka.com.pl do dnia 31 maja 2022 roku lub w przypadku zwolnienia się miejsc w dniu biegu w Biurze Zawodów.
Obowiązuje limit uczestników biegu: 30 osób.
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wyczerpania limitu zgłoszeń.
Udział w biegu jest bezpłatny.

VI BIURO ZAWODÓW

Biuro Zawodów będzie zlokalizowane w Łodzi, w siedzibie Fundacji na ul. Żabiej 10/12.
W Biurze Zawodów będą dostępne pakiety startowe.
Uczestnicy biegu będą mieli możliwość pozostawienia depozytu w Biurze Zawodów.

VII PAKIET STARTOWY

Uczestnicy biegu otrzymają pakiet startowy.
Odbioru pakietu startowego należy dokonać osobiście lub w przypadku osób niepełnoletnich dokonuje go osobiście rodzic / opiekun prawny po okazaniu dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości i złożeniu oświadczenia o udziale w biegu (załącznik nr 2).
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości pakietu startowego.
Pakiety startowe będą dostępne do odbioru w Biurze Zawodów:
11.06.2022 w godzinach 9.00 – 11.00 oraz 14.00 – 15.45

VIII NAGRODY

Wszyscy kończący bieg otrzymają pamiątkowy medal oraz zestaw upominków.
Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze trzy miejsca otrzymają puchary.

IX PRZEPISY KOŃCOWE

Obowiązuje limit czasowy biegu: 30 minut.
Organizator zapewnia uczestnikom biegu toalety i opiekę medyczną.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
Każdy uczestnik biegu pokrywa koszty przejazdu we własnym zakresie.
Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania, powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w Biurze Zawodów.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po biegu spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy pełnoletni, a w przypadku uczestników niepełnoletnich ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych uczestników biegu zgodnie z informacją o przetwarzaniu danych osobowych zamieszczoną w niniejszym regulaminie.
Wszelkie kwestie sporne dotyczące biegu rozstrzyga Organizator. Jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników biegu w formie komunikatów pisemnych zamieszczonych na stronie www.dajpiataka.com.pl przed rozpoczęciem biegu.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia biegu i nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w biegu.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

X INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Kto jest administratorem Danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym w jakim sposób będą wykorzystywane dane osobowe (dalej „Dane osobowe”) jest Fundacja Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat z siedzibą w Łodzi (91-457) przy ul. Żabiej 10/12.
Dane identyfikacyjne: KRS: 0000161880, NIP: 7262448604, REGON: 473161308.
Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o przetwarzaniu Danych osobowych napisz na adres mailowy: info@kolorowyswiat.org ; zadzwoń na numer 42 640 67 05 lub skontaktuj się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych: k.gielzecka@kolorowyswiat.org

Czyje Dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy Dane osobowe uczestników biegu, a w przypadku uczestników małoletnich także dane ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Jaki jest cel przetwarzania Danych osobowych?

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– ustalenia listy uczestników biegu, którzy dokonali poprawnego zgłoszenia do biegu zgodnie z regulaminem;

– organizacji biegu, umożliwienia uczestnikom wzięcia udziału w biegu oraz obsługi biorących w nim udział uczestników;

– prowadzenia działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalności statutowej.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest niezbędność do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie zgłoszenia udziału w biegu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO ) oraz niezbędność do wykonania umowy w zakresie zorganizowania biegu i umożliwienia wzięcia w nim udziału (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na:

– zapewnieniu prawidłowej organizacji biegu, w szczególności poprzez publikowanie list startowych, przekazywanie uczestnikom różną drogą informacji o charakterze organizacyjnym;

– zapewnieniu odpowiednich rozliczeń w związku z organizacją biegu;

– ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń;

– prowadzeniu działań promujących bieg, w szczególności poprzez publikowanie list startowych;
– prowadzeniu działań promujących działalność Fundacji, w szczególności jej działalność statutową.
W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o Fundacji również na adres e-mail to podstawą prawną będzie również art. 10 ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną oraz art. 172 Prawo telekomunikacyjne. W zakresie wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Komu przekazujemy Dane osobowe?

Dane osobowe przekazujemy:

– dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową biegu;
Z uwagi na publikowanie przez nas list startowych, zdjęć i filmów zawierających wizerunki uczestników biegu, Dane osobowe będą mogły zostać ujawnione nieograniczonej liczbie osób odwiedzających naszą stronę internetową, nasze profile w portalach społecznościowych i serwisach internetowych oraz osób zapoznających się z naszymi materiałami promocyjnymi i reklamowymi. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy przez okres:

– niezbędny do realizacji łączącej nas umowy o zorganizowanie biegu i umożliwienia wzięcia
w nim udziału, a po jej zakończeniu przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków z niej wynikających, do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań;
– niezbędny do realizacji naszych ustawowych obowiązków związanych z organizacją biegu,
a po ich zrealizowaniu przez czas niezbędny do wykazania ich spełnienia;
– niezbędny do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu uzasadnionego szczególną sytuacją;
– prowadzenia przez nas działalności promocyjnej, nie dłużej niż do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu lub odwołania zgody.

Jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych?

Masz prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim Dane osobowe przetwarzamy na podstawie odrębnej zgody, masz prawo odwołania zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej odwołaniem.

Czy po przekazaniu Danych osobowych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz wnieść sprzeciw, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją, chyba że dotyczy naszych działań promocyjnych.

Co możesz zrobić, jeżeli uważasz, że Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem?

Skontaktuj się z nami – udzielimy odpowiedzi na pytania lub odpowiemy na zastrzeżenia. Możesz również złożyć skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

Czy musisz podać swoje Dane osobowe?

Podanie danych jest dobrowolne. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości zapisania się do biegu oraz wzięcia w nim udziału. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku jest warunkiem umownym, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość wzięcia udziału w biegu. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przeze nas do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Do pobrania:
Regulamin
Zgoda rodzica/opiekuna na udział dziecka w biegu